Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (23/22)

chiny:-subiektywny-przeglad-wydarzen-za-wielkim-murem-(23/22)

Polityka 政治
Rozmowa Xi – Putin

W środę 15 czerwca przewodniczący ChRL Xi JinPing 习近平 przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Była to druga rozmowa tych przywódców od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Zgodnie z komunikatem opublikowanym po rozmowie Xi JinPing miał stwierdzić w jej trakcie, że od początku tego roku, mimo globalnych wstrząsów zawirowań i zmian, relacje chińsko-rosyjskie utrzymują dobrą dynamikę.

Współpraca gospodarczo-handlowa między dwoma krajami stale się rozwija. Zaznaczył, że strona chińska jest gotowa do stałego i długoterminowego rozwoju pragmatycznej dwustronnej współpracy w ramach relacji określanych jako „bez granic”. Chiny są gotowe nadal by nawzajem się wspierać w kwestiach dotyczących podstawowych interesów i głównych problemów, takich jak suwerenność i bezpieczeństwo.

Obie strony mają zintensyfikować strategiczną koordynację oraz wzmacniać komunikację w ramach głównych organizacji międzynarodowych i regionalnych, takich jak ONZ, BRICS, czy Szanghajska Organizacja Współpracy. Będą działać w kierunku wspierania wschodzących rynków i krajów rozwijających się, by z nimi budować ład międzynarodowy – bardziej sprawiedliwy, bardziej rozsądny. Xi zapewnił Putina o gotowości Chin do wspierania Rosji w kwestiach suwerenności, bezpieczeństwa, a także w innych o podstawowym znaczeniu dla obu stron.

Władimir Putin pogratulował Chinom osiągniecia niezwykłych rezultatów w rozwoju pod silnym przywództwem Xi. Mimo trudności, od początku tego roku praktyczna współpraca rosyjsko-chińska systematycznie się rozwija. Putin zaznaczył, że strona rosyjska popiera proponowaną przez stronę chińską inicjatywę globalnego bezpieczeństwa, sprzeciwia się wszelkim ingerencjom sił zewnętrznych w wewnętrzne sprawy Chin, wykorzystującym jako preteksty sprawy Hong Kongu, Tajwanu, etc. Wyraził gotowość do wzmocnienia koordynacji działań z Chinami na wielu obszarach, podejmować konstruktywne wysiłki na rzecz wielobiegunowego świata, ustanowienia bardziej sprawiedliwego porządku międzynarodowego.

Obaj przywódcy zgodzili się na dalsze pogłębianie relacji politycznych, gospodarczych, handlowych i dotyczących bezpieczeństwa. Uzgodniono rozszerzenie współpracy w sferze energetycznej, finansowej, przemysłowej, transportowej i innych, biorąc pod uwagę globalną sytuację gospodarczą oraz opowiadając się przeciw bezprawnym sankcjom Zachodu, które tylko komplikują sytuację.

Nie mogło zabraknąć wymiany poglądów na temat Ukrainy. Xi Jinping podkreślił, że Chiny w swoich ocenach zawsze uwzględniały uwarunkowania historyczne, wyciągając niezależne wnioski i osądy, nie zapominając o aktywnym promowaniu pokoju oraz stabilności globalnego ładu gospodarczego. W kontekście kryzysu na Ukrainie wszystkie strony powinny w odpowiedzialny sposób dążyć do właściwego jego rozwiązania. Zapewnił, że Chiny nadal gotowe są odgrywać tu właściwą i należną rolę.

Nie zabrakło w czasie tej rozmowy telefonicznej serdeczności i gratulacji. Odbyła się ona bowiem w dniu 69 urodzin Xi.

Xi na forum w St. Petersburgu

Dwa dni po rozmowie telefonicznej Xi-Putin, 17 czerwca br. przewodniczący ChRL z inicjatywy prezydenta Federacji Rosyjskiej wystąpił dzięki połączeniu video na 25 międzynarodowym forum gospodarczym w St. Petresburgu.

Xi zwrócił w swoim przemówieniu uwagę na to, iż globalizacja ekonomiczna napotkała przeszkody, a wdrażanie Agendy Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych 2030 stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Pewnym jest, że społeczność międzynarodowa pragnie sprawiedliwego, zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju. Dlatego Xi w imieniu Chin zaproponował:

  • po pierwsze – stworzenie korzystnego środowiska dla rozwoju poprzez praktykowanie prawdziwego multilateralizmu, poprzez szacunek i wsparcie wszystkich krajów w podejmowaniu ścieżki rozwoju odpowiadającej ich warunkom wewnętrznym, budowanie otwartej gospodarki światowej, zwiększenie reprezentacji i głosu gospodarek wschodzących, państw rozwijających się w globalnym systemie gospodarczym;
  • po drugie – wspieranie partnerstw na rzecz rozwoju poprzez wzmocnienie współpracy północ-południe i południe-południe, zwiększenie pomocy, stworzenie synergii i wyeliminowanie luki rozwojowej.
  • po trzecie – promowanie procesu globalizacji gospodarczej, a w tym celu wzmacnianie polityki rozwoju, międzynarodowych przepisów i norm, porzucenie polityki podziałów, cięcia dostaw, jednostronnych sankcji, usunięcie barier handlowych, utrzymanie stabilności globalnych łańcuchów przemysłowych oraz współpraca na rzecz przeciwdziałania coraz poważniejszemu zagrożeniu kryzysem żywnościowym i energetycznym.
  • po czwarte – wzmacnianie i utrzymywanie innowacji poprzez zintensyfikowanie wykorzystania posiadanego potencjału innowacji i możliwości wzrostu gospodarczego, promowanie głębokiej integracji nauki i technologii z gospodarką oraz dzielenie się wynikami innowacji.

Xi JinPing zapewnił, że fundamenty chińskiej gospodarki są silne, odporne na zawirowania, sama gospodarka ma duży potencjał, a zachodzące w niej zmiany o charakterze długofalowym odbywają się w warunkach pełnego zaufania i pewności co do dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Chiny będą nadal promować wysokiej jakości rozwój, rozszerzać otwarcie i rozwijać inicjatywę budowy “Pasa i Drogi” -Szlaku Jedwabnego. Są gotowe współpracować z każdym krajem na całym świecie, w tym z Rosją, aby razem tworzyć nowe perspektywy rozwoju, dzielić się możliwościami wzrostu i wnieść nowy wkład w pogłębienie globalnych relacji.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)
Dane ekonomiczne maj 2022

Opublikowano dane gospodarcze dotyczące maja, jak i pierwszych pięć miesięcy tego roku. Dane te okazują się być lepsze od oczekiwanych. Nie oznacza to, że sytuacja epidemiczna w kraju nie wycisnęła na gospodarce swojego piętna. Jednak produkcja przemysłowa w maju wykazała pewne ożywienie, jej wielkość wzrasta. Inwestycje rosną. Rośnie wolumen wymiany w handlu zagranicznym.

Problemem jest utrzymujące się bezrobocie. W maju w miastach osiągnęło ono poziom 5,9%, to wciąż powyżej zakładanych 5%. Bezrobocie wprawdzie relatywnie się zmniejszyło w stosunku do kwietnia (wynosiło wówczas 6,2%), co jednak nie zmienia faktu, iż wciąż jest rekordowe w grupie wiekowej od 16 do 24 roku życia, gdzie osiągnęło poziom aż 18,4% (w kwietniu 18,2%).

W perspektywie pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku obserwuje się całą listę poważnych problemów takich jak niska konsumpcja, niska sprzedaż detaliczna, spadek obrotów w usługach, turbulentny rynek nieruchomości (odnotowuje się w obu ostatnich zadziwiająco duży napływ kapitału zagranicznego).

W trudnym okresie silnymi filarami gospodarki i gwarantami wzrostu gospodarczego są takie dziedziny jak produkcja, handel zagraniczny, inwestycje przemysłowe i infrastrukturalne.

Obraz chińskiej gospodarki jest niejednoznaczny. Eksperci spodziewają się większego odbicia w czerwcu i kolejnych miesiącach.

 

 

 

 

Źródło: http://www.stats.gov.cn

To na co warto zwrócić uwagę to stopa inflacji CPI, która w maju utrzymuje się na takim samy poziomie jak w kwietniu, czyli 2,1% r/r. To wciąż poniżej zakładanego na ten rok maksimum 3%.

Ceny żywości wzrosły w Chinach w maju o 2,3% r/r. Najbardziej podrożały owoce (o 19,0%), a także ryż i ziemniaki (o 16,1%). Jednocześnie spadła cena wieprzowiny (o 21,1%).

Podrożały artykuły nieżywnościowe, szczególnie paliwa (27,6%) i gaz (26,9%).

Stabilizują się ceny dóbr produkcyjnych (ceny producentów) PPI. Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych PPI to jeden z głównych mierników poziomu inflacji. Obrazuje poziom cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr. Odczyt wskaźnika w maju br. jest najniższy od 14 miesięcy.

Pomimo wzrostu cen węgla o 37,2%, surowców i produktów chemicznych o 13,6%, produktów petrochemicznych o 34,0%. Tempo wzrostu ich cen jest słabsze niż w kwietniu.

Źródło: http://www.stats.gov.cn

Nowe firmy biofarmaceutyczne

W 2021 roku zarejestrowano w Chinach 85 567 firm bioframaceutycznych zajmujących się badaniami i rozwojem oraz produkcją farmaceutyków. Firmy te w największej liczbie wybrały sobie jako miejsce prowadzenia działalności Kanton / GuangZhou / 广州 (13 223), ChengDu 成都 (8 098) oraz ShenZhen 深圳 (7 684).

Produkcja przemysłowa w górę

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (工业和信息化部) poinformowało, że w ciągu ostatnich 10 lat produkcja przemysłowa Chin rosła średnio rocznie o 6,3%. To ponad trzy razy więcej niż średnia światowa (2%) w tym okresie. W ciągu dekady udział globalny produkcji przemysłowej Chin wzrósł z 22,5% do 30%. Chiny odpowiadają dziś za 60% całkowitej światowej produkcji stali, cementu, elektrolitycznego aluminium, metanolu. Chiny są największym na świecie producentem telefonów komórkowych, komputerów, telewizorów i robotów przemysłowych.

Chiński eksport trafia do niemal wszystkich krajów świata, stanowi niemal 20% światowego eksportu. Na międzynarodowych rynkach Chiny z powodzeniem mogą konkurować jako producent sprzętu telekomunikacyjnego, dostawca komplementarnych rozwiązań dla kolei szybkich prędkości, ośrodek budowy statków (w tym wysoce specjalistycznych), producent inteligentnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Inwestycje zagraniczne

Według danych Ministerstwa Handlu (商务部) w okresie od początku stycznia do końca maja br. do Chin napłynęły inwestycje zagraniczne o wartości 87,77 mld USD (ok. 588,133 mld RMB, ok. 393,542 mld PLN). W przeliczeniu dolarowym to wzrost o 22,6% r/r, a w RMB o 17,3%. W 42,7% fundusze te zainwestowano w sektorze produkcji i usług high-tech. Najwięcej inwestycji napłynęło z Południowej Korei, Stanów Zjednoczonych i Niemiec (52,8%, 27,1% i 21,4%), a trafiły one głównie do centralnych prowincji chińskich.

Konkurencyjność państw

International Institute for Management Development, World Competitiveness Center zaprezentował kolejny, 33 już coroczny raport IMD World Competitiveness Yearbook obrazujący konkurencyjność 63 państw. Ocena dokonywana jest w oparciu o 333 kryteria wyselekcjonowane w rezultacie kompleksowych badań z wykorzystaniem literatury ekonomicznej, źródeł międzynarodowych, krajowych i regionalnych oraz informacji zwrotnych od społeczności biznesowej, współpracujących agencji rządowych i środowisk akademickich z 56 krajów. Kryteria te są regularnie weryfikowane i aktualizowane w miarę pojawiania się nowych teorii, badań i danych oraz rozwoju gospodarki światowej. Koncentrują się na wynikach ekonomicznych, efektywności działań rządu, biznesu, infrastruktury również w kontekście socjalnym i kulturalnym oraz jaką wartość tworzą dla atrakcyjności oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.

W pierwszej dziesiątce najbardziej konkurencyjnych globalnie państw i regionów znalazł się Hong Kong (miejsce 5) i Tajwan (miejsce 7). Chiny kontynentalne zostały skalsyfikowane na 17 miejscu, a Polska na 50.

International Institute for Management Development to instytucja badawcza z siedzibami w Lozannie i Singapurze, założona w 1990 roku po fuzji dwóch uczelni: IMI Genewa (1946) oraz IMEDE Lozanna (1957).

Clarks ma nowego właściciela

Akcjonariusze najstarszej brytyjskiej firm produkującej obuwie, Clarks Group (zał. 1825 r.), wyrazili zgodę na przejęcie kontroli nad tą spółką przez LiNing Sporting Goods Co., Ltd. (李宁体育用品有限公司) – jednego z największych w Chinach producentów obuwia, odzieży i sprzętu sportowego. Chińska spółka obejmie 51% akcji grupy Clarks za 100 mln GBP (ok. 822,5 mln RMB, czyli ok. 550,07 mln PLN). Firma Clarks ma w Chinach już ponad 400 sklepów.

To kolejne przejęcie znanej marki przez chińską firmę z branży odzieżowo-sportowej. Wcześniej spółka AnTa China Co., Ltd. (安踏中国有限公司) produkująca i dystrybuująca obuwie, odzież i sprzęt sportowy uzyskała prawa do używania znaku towarowego firmy FILA na swoich rynkach.


Nieruchomości (房地產)
Oprocentowanie kredytów

Aktualnie średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego w 33 miastach Chin na zakup pierwszego mieszkania wynosi 4,25%.

Kredyt elastyczny

WenZhou 温州, miasto w prowincji ZheJiang浙江 jako pierwsze w kraju wprowadza możliwość elastycznej spłaty kredytu mieszkaniowego. Zabieg tan ma ożywić lokalny rynek nieruchomości. Zasada jest prosta: przez pierwsze trzy lata kredytowania spłacane są tylko odsetki, a zasadnicza kwota kredytu dopiero po upływie tego okresu. Warunkiem uzyskania kredytu z taką opcją spłaty jest minimalny czas zawarcia umowy kredytowej – nie krótszy niż 10 lat. Taką ofertę ma w swoim kredytowym portfolio HuaXia Bank WenZhou Branch (华夏银行温州分行) działający w porozumieniu z Urząde Miasta Wenzhou ds. Mieszkalnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (温州市住房和城乡建设局).

Motoryzacja (汽车)
Wartość producentów “elektryków”

Analitycy z JieMian News (界面新闻) porównali największe w świecie spółki producentów samochodów elektrycznych pod względem ich wartości rynkowej na przestrzeni ostatnich 22 lat. Według tegorocznych danych trzecim globalnie koncernem w tej kategorii jest korporacja BYD (比亚迪 蔚来). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze SAIC Group (上汽集团), Dongfeng Motor Group (东风汽车集团), oraz NIO. Globalnie rośnie udział w rynku marek amerykańskich i chińskich a spada japońskich czy niemieckich.

Ceny paliw w górę po raz 10

Po raz 10 w tym roku w Chinach podniesiono ceny paliw. Nowa cena benzyny 92 oktanowej to średnio 9,10~9,30 RMB za litr (ok. 6,09~6,22 PLN za litr). Za 95-tkę trzeba zapłacić 9,39~9,83 RMB za litr (ok. 6,28~6,57 PLN za litr). Za olej napędowy 8,60~8,79 RMB za litr (ok. 5,75~5,88 PLN za litr). W Chinach ceny paliw regulowane są centralnie, ale ich ostateczne ceny wahają się w zależności od prowincji i regionu.

Obecna podwyżka oznacza, że właściciel samochodu tankując 50-litrowy zbiornik auta wyda o ok.

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Bez kategorii